Username :
Password :
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
---------------------------------------------------------------------------------------------
01 โครงสร้างการบริหารงาน 02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 Q&A
09 Social Network  
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 17 E-Service
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
---------------------------------------------------------------------------------------------
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี  
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
---------------------------------------------------------------------------------------------
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
---------------------------------------------------------------------------------------------
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม  
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
---------------------------------------------------------------------------------------------
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
---------------------------------------------------------------------------------------------
42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 43 การดำเนินการตามคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน